Vodič za kemijsku otpornost

Prefiks A

Kemijski naziv

Temperaturni uvjet Materijali za remen
ACETAL NAJLON P .E . P .P .
Octena kiselina 21°C N O O
Aceton 21°C O O O
Alkohol • Etil 21°C O O O O
Alkohol • Metil 21°C O O O O
Aluminijev fluorid 21°C N O O
Aluminijev hidroksid O O
Plin amonijak O O O O
Tečnost od amonijaka 21°C O N
Amonijev karbonat 1% i 5% 21°C O
10% otopina amonijevog klorida Ključanje O
Amonijev nitrat O
Anilin 3% koncentrirani sirovi 21°C O O O
Aqua Regia N N O
Arsenasta kiselina O O

Prefiks B

Kemijski naziv

Temperaturno stanje Materijali za remen
ACETAL NAJLON P .E . P .P .
Pivo O O
Šećer od repe O
Benzen 21°C O O N O
Benzojeva kiselina 21°C O O
Benzol VRUĆE O
boracna kiselina 5% N O
Boraks 5% VRUĆE N O O
Tekućina za kočnice O O O
Salamura • Kiselina N O O O
Bromna kiselina N N N N
Bromna voda O
Maslačna kiselina 5% O
Butil acetat O N N
Butil akrilat N

O = OK, N = NE

Prefiks C

Kemijski naziv

Temperatura

stanje

Materijali za remen
ACETAL NAJLON P .E . P .P .
Kalcijev karbonat 21°C O O
Razrijeđena otopina kalcijevog klorata 21°C O O
Kalcijev hidroksid Ključanje O O O O
Kalcijev hipoklorit 21°C O N
Kalcijev sulfat zasićen 21°C O
Ugljikov bisulfid O N N
Ugljični dioksid O O O
Ugljikov disulfid O N N
Čista vodena otopina ugljikovog tetraklorida 5~10% 21°C O N N N
Klor (5% u CCI4) N
Klor (mokar) N N
Voda s klorom O
plinoviti klor (suhi) 21°C O N N
Kloroctena kiselina 21°C O
Klorbenzen O N N
Kloroform 21°C N N N
Klorosulfonska kiselina N N N
Kromna kiselina 50% kom.( Nastavak SO3 ) N O O
Jabukovača 21°C O
Limunska kiselina O O O
Kokosovo ulje O O
Bakar O O
Bakreni klorid 5% miješanje 21°C O
Bakreni cijanid O
Bakreni nitrat O
Krezol N O
Zasićena otopina bakrenog sulfata

Ključanje

O
Bakreni sulfat O
Cikloheksan N N

O = OK, N = NE

Prefiks D

Kemijski naziv

Temperatura

Kajanje

Materijali za remen
ACETAL NAJLON P .E . P .P .
Deterdženti O O O O
Otopina deterdženta (za teške uvjete rada) N O
Rješenje u razvoju 21°C O
Dekstrin O O O
Dietilamin 21°C O O
dietil eter 21°C O

O = OK, N = NE

Prefiks E

Kemijski naziv

Temperatura

Kajanje

Materijali za remen
ACETAL NAJLON P .E . P .P .
Etil acetat O N O
Etil klorid 21°C N
Etilamin O O
Etilen klorid 21°C O N N
Etil eter N N
Etilen glikol O O O O

O = OK, N = NE

Prefiks F

Kemijski naziv

Temperatura Skrušenost Materijali za remen
ACETAL NAJLON P .E . P .P .
Željezov klorid 1% otopina Still 5% otopina Still N O O
željezov klorid 50% N O O
Željezov nitrat O O
Željezni N O O
Formalin 40% otopina O
Formaldehid O N O
Mravlja kiselina 10% koncentrirana N O N
Pulpa voćnih sokova O O O
Lož ulje 21°C O O O O

O = OK, N = NE

Prefiks G

Kemijski naziv

Temperaturni uvjeti Materijali za remen
ACETAL NAJLON P .E . P .P .
Benzin 21°C O O N N
Glukoza O O
Glicerol O O O

O = OK, N = NE

Prefiks H

Kemijski naziv

Temperatura

Stanje

Materijali za remen
ACETAL NAJLON P .E . P .P .
Vodikov peroksid 21°C N O O
Sumporovodik O O O

O = OK, N = NE

Prefiks I

Kemijski naziv

Temperatura

Stanje

Materijali za remen
ACETAL NAJLON P .E . P .P .
Tinta O
Jod O
izooktan N O N N

O = OK, N = NE

Prefiks J

Kemijski naziv

Temperatura

Stanje

Materijali za remen
ACETAL NAJLON P .E . P .P .
Jet Fuel 21°C O O O

O = OK, N = NE

Prefiks K

Kemijski naziv

Temperatura

Stanje

Materijali za remen
ACETAL NAJLON P .E . P .P .
Kerozin 21°C O O N O

O = OK, N = NE

Prefiks L

Kemijski naziv

Temperatura

Stanje

Materijali za remen
ACETAL NAJLON P .E . P .P .
Mliječna kiselina 80% O N O O
Ulje svinjske masti

O

O O
Olovni acetat O O
Ligroin 21°C O
Lime Sumpor 21°C O
Laneno ulje 21°C O O O O
Ulje za podmazivanje 21°C O O O O

O = OK, N = NE

Prefiks M

Kemijski naziv

Temperatura

Stanje

Materijali za remen
ACETAL NAJLON P .E . P .P .
Magnezij N O O
Magnezijev klorid 1% i 5% Still 21°C O
Manganov sulfat VRUĆE N O
Razrijeđene otopine živinog klorida O O
Živin cijanid O O
Živin nitrat O O
Metanol 21°C N O
Metil klorid N N
Metil etil keton 21°C O N O
Metil sumporna kiselina O O
Mlijeko • Svježe ili Kiselo VRUĆE O O
Mineralno ulje 60°C O O O O
Mineralna alkoholna pića O O
Melasa 60°C O O O
Motorno ulje 21°C O O O O

O = OK, N = NE

Prefiks N

Kemijski naziv

Temperatura

Stanje

Materijali za remen
ACETAL NAJLON P .E . P .P .
nikal N O O
Otopina nikal klorida 21°C O
Dušična kiselina 21°C N N O
5% otopina dušične kiseline 65°C N
Dušikov oksid 21°C O

O = OK, N = NE

Prefiks O

Kemijski naziv

Temperatura

Stanje

Materijali za remen
ACETAL NAJLON P .E . P .P .
Ulje • Laneno sjeme O O O
Ulje • Mineralno O O O
Ulje • Maslinovo O O O
Koncentrirana oleinska kiselina 21°C O O
Margarin O O O
Oksalna kiselina 21°C O O
Ozon 21°C N O N

O = OK, N = NE

Prefiks P

Kemijski naziv

Temperatura

Stanje

Materijali za remen
ACETAL NAJLON P .E . P .P .
Palmitinska kiselina O
Parafin vruće N
Parafin Cool O
Perklorna kiselina 21°C O O
perklorotilen N N N
petrolej eter N
Fenol N N O
Fosforna kiselina 21°C N O O
Fotografska rješenja O O O O
Polivinil acetat 21°C O O
Kalij O O O
Kalijev bromid 21°C O O O
Kalijev karbonat 1% Kalijev karbonat 21°C O O
Kalijev klorat 1% i 5% 60°C O O
Kalij hidroksid 21°C O O
Kalijev permanganat N O O

O = OK, N = NE

Prefiks S

Kemijski naziv

Temperatura

Stanje

Materijali za remen
ACETAL NAJLON P .E . P .P .
Srebrni cijanid O
Srebrni nitrat O O
Natrijev bikarbonat Sve koncentracije 5% Still 60°C O O
Natrijev karbonat 60°C O O
Natrijev fluorid O O
natrijev hidroksid 60% N O O O
Natrijev hipoklorit (5% Cl) N O O
Natrijev nitrat O O
Natrijev sulfat Sve koncentracije 21°C O O
Zasićena otopina kositrenog klorida 60°C N O O
Stearinska kiselina 21°C O O O
Sok od šećera 60°C O
Sulfaminska kiselina 20% 21°C N O
Sulfatne tekućine 21°C O O
Sumpor 60°C O O O
Sumporni klorid 21°C O
Sumporov dioksid 21°C O O O
Sumporna kiselina 50% 60°C N O O
Sumporna kiselina 70% 60°C N N O

Prefiks T

Kemijski naziv

Temperatura

Stanje

Materijali za remen
ACETAL NAJLON P .E . P .P .
taninska kiselina 60°C O O
vinska kiselina 60°C O O
Toluen 21°C O N N
Sok od rajčice O O O
Transformatorsko ulje 21°C O O O
terpentin 100% O N N

O = OK, N = NE

Prefiks U

Kemijski naziv

Temperatura

Stanje

Materijali za remen
ACETAL NAJLON P .E . P .P .
Urea O O O O

O = OK, N = NE

Prefiks W

Kemijski naziv

Temperatura

Stanje

Materijali za remen
ACETAL NAJLON P .E . P .P .
Voda O O O O
Vino O O O O

O = OK, N = NE

Prefiks Z

Kemijski naziv

Temperatura

Stanje

Materijali za remen
ACETAL NAJLON P .E . P .P .
Cinkov klorid/sulfat N O O
Zasićena otopina cink sulfata 25%

21°C

O

O = OK, N = NE